Käyttöehdot
Suostumus

Asiakkaan lupa henkilökohtaisen avun keskuksen ohjaus ja neuvontapalveluun:

TYÖNANTAJA

Suostun siihen, että henkilökohtaisen avun keskus voi tehdä henkilökohtaisesti tai puhelimitse tapahtuvasta toimeksiannostani keskinäistä yhteistyötä ja vaihtaa tarpeellisia tietoja:

Sosiaali- ja palveluohjaus; esim. päätöksen tai kunnan käytäntöjen varmistaminen


TYÖNANTAJA JA AVUSTAJA:

Suostun asiakasrekisterin ylläpitoon:

Minulla on oikeus tarkastaa minua koskevat asiakasrekisteritiedot ja se, kuka on toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä. Henkilötietolaki (523/1999).

Minulla on oikeus korjata itseäni koskeva henkilörekisteriin talletettu virheellinen tieto.

Henkilötietolaki (523/1999). Minulla on oikeus saada tieto itseäni koskevasta asiakirjasta. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Henkilökohtaisen avun keskuksen asiakkuuteen liittyvät asiakastietoni saa kirjata ja arkistoida Henkilökohtaisen avun keskuksen lukittuun arkistoon. Tietojani saa käyttää henkilökohtaisen avun keskuksessa tehtävää raportointia varten.

Kaikki tiedot käsitellään täysin luottamuksellisesti. Missään vaiheessa ei tulla esittämään sellaisia tutkimustuloksia, joiden perusteella voitaisiin tunnistaa yksittäisiä asiakkaita tai muita henkilöitä.

Huomioitavaa: Vammainen asiakas toimiessaan henkilökohtaisen avustajan työnantajana on lakisääteisessä vastuussa työnantajavelvoitteiden noudattamisessa. Sama koskee asiakkaan laillista edustajaa silloin, kun hän hoitaa työnantajavelvoitteet. Henkilökohtaisen avun keskuksella ei ole juridista vastuuta työsuhteesta.


Käyttäjäsopimus

  Yleistä

  Tämä käyttäjäsopimus sisältää Jyväskylän kaupungin (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") Avustajapankki henkkari verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot. Avustajapankki henkkari  on henkilökohtaisen avun välityspalvelu. Rekisteröityessään Palveluun tai käyttäessään Palvelua Käyttäjä hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

  Palvelun tarjoajan yhteystiedot:
  Jyväskylän kaupunki 
  Ylistönmäentie 33
  41500 Jyväskylä.
  Y-tunnus 0174666-4.

  Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palvelun tarjoajalle.

  Muutokset

  • Palvelun tarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Palveluun.
  • Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta sähköpostilla tai kirjallisesti Käyttäjälle. Käyttäjä hyväksyy muutokset palvelua käyttäessään.


  Verkkotunnusten luominen

  • Käyttäjä saa verkkotunnukset hyväksymällä tämän käyttäjäsopimuksen. Näin käyttäjä rekisteröityy Avustajapankki henkkari  -verkkopalvelun käyttäjäksi.
  • Tunnukset voi luoda oikeustoimikelpoinen henkilö.
  • Tunnuksia ei saa luovuttaa eteenpäin.
  • Palvelun tarjoaja voi halutessaan evätä tunnukset.


  Henkilötiedot ja niiden käyttö

  • Käyttäjä laittaa tietonsa Avustajapankki henkkariin vapaaehtoisesti
  • Käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Palvelun tarjoajan asiakasrekisteriin. Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, käyttäjätunnus ja salasana sekä henkilökohtaiseen apuun tai avustamiseen liittyvät tiedot.
  • Palvelun tarjoaja ei luovuta tietoja ulkopuolisille.
  • Palvelun tarjoaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa Käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön pyydettäessä, mikäli Käyttäjä on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti.
  • Käyttäjän tietoja käytetään Palvelun toiminnoissa.
  • Käyttäjällä on Palvelun kautta oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, muuttaa niitä tai poistaa tiedot rekisteristä kokonaan.
  • Palvelun tarjoaja ei tarkista käyttäjien henkilötietoja eikä mahdollista rikosrekisteriä.


  Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

  • Palvelu on tarkoitettu henkilökohtaisen avun käyttäjien ja sitä tarjoavien tahojen yhteen saattamiseen sekä työpaikka- ja työnhakuilmoitusten julkaisemiseen.
  • Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta.
  • Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.
  • Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja niiden tietoturvallisuudesta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.
  • Käyttäjä vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palvelun tarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille.


  Riitojen ratkaisu

  • Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.


  HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUKSEN TOIMINTAOHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAISELLE HENKILÖKOHTAISELLE AVUSTAJALLE

  ASIAKKUUS

  Asiakkuus edellyttää henkilökohtaista tapaamista. Avustajaksi haluava henkilö laatii itse asiakasprofiilinsa etukäteen Avustajapankki henkkarin sivuille ja antaa asiakkuudessa tarvittavat oleelliset tiedot Henkilökohtaisen avun keskukselle. Asiakasprofiilissa selvitetään henkilökohtaisen avustajan valmiuksia ja tuen tarpeita työllistyä avustajaksi. Kirjautuessaan ensimmäisen kerran Avustajapankki henkkarin sivuille asiakas antaa saamansa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttöön opastusta Avustajapankki henkkari internetsovellukseen hän saa henkilökohtaisen avun keskuksesta. Rekisteröityessään Avustajapankki henkkarin avustajaksi haluava henkilö hyväksyy käyttäjäsopimuksen sekä suostumuslomakkeen asiakasrekisterin ylläpidosta ja arkistoinnista. Asiakasta voidaan jatkossa ohjata ja neuvoa puhelimitse tai sopia henkilökohtaisesta tapaamisesta. Työnantajataho määrittelee työsuhteen ehdot. Avustaja ei voi ilmaista työnantajan salassa pidettäviä tietoja Henkilökohtaisen avun keskuksen työntekijöille vaan tähän täytyy olla erillinen suostumus työnantajalta. Asiakkaalta edellytetään, että hän toimii lakien ja asetusten mukaan. Asiakkuus voidaan päättää, mikäli asiakas ei sitoudu sovittuihin käytäntöihin tai ilmenee väärinkäytöksiä. Henkilökohtaisen avun keskuksen työntekijöillä on yksipuolisesti oikeus päättää asiakkuus.

  PALVELU
  Henkilökohtaisen avun keskus palvelee puhelinaikana, joka on arkisin klo 9-12 ja muuna aikana sovitusti. Henkilökunnan lomista ja koulutuksista ilmoitetaan erikseen. Henkilökohtainen asiointi tapahtuu ajanvarauksella toimistolla, kotikäyntinä tai muussa sovitussa paikassa. 

  ASIAKASMAKSU
  Henkilökohtaisen avun keskuksen tarjoamasta neuvonnasta ja tuesta ei peritä asiakasmaksua.

  TYÖNANTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SÄILYVÄT
  Henkilökohtaisen avustajan työnantaja vastaa edelleen juridisesti työnantajuudesta, mutta saa siihen Henkilökohtaisen avun keskuksen kautta tukea, ohjausta ja neuvontaa.

  Työntekijä velvoitetaan noudattamaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta työnantajan ja hänen perheensä henkilökohtaisista asioista. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työsuhteen päätyttyä ja se on molemminpuolista.

  PALAUTETTA JA KEHITTÄMISIDEOITA
  Palautetta ja kehittämisideoita henkilökohtaisen avun toiminnasta voi lähettää verkkosivuillamme olevalla palautelomakkeella. Palautteeseen vastataan henkilökohtaisesti, kun siihen liitetään yhteystiedot.

  HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS
  tarjoaa vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaisen avun päätöksen saaneelle vammaiselle työnantajalle tai päämiehelle ja tämän lailliselle edustajalle ohjausta ja neuvontaa sekä tukea henkilökohtaisen avustajan etsimiseen.

  Henkilökohtaisen avun keskuksen tarjoamat palvelut ja niiden sisältö voivat muuttua asiakkuuden aikana.  Jyväskylän kaupunki

  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Vammaispalvelut
  Ylistönmäentie 33, 4 krs
  40500 Jyväskylä

  Puhelin 014 266 3906, (soittoaika klo 9-12) tekstiviestit p. 050 511 1468